24 Mayıs '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Eğitim Grupları BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Lise  > Dersler Lise Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: sayha Puan : 75 kp 20 Ağustos '02 14:46  
 
Hazırlıklı konuşma çeşitleri
Nutuk (Söylev): Bir dinleyici grubuna belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan coşkulu konuşmalardır. Siyasî, içtimaî, millî, ahlakî, hukukî, askerî...olabilir. Nutuktan amaç heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır.
Nutuk, herkesin anlayabileceği, herkesin heyecan duyabileceği bir yalınlık, açıklık taşımalıdır. Hatip, sözlerine önce kendi inanmalı, fikirleri önce kendini heyecanlandırmalıdır. Ancak samimiyetle inandığımız fikirlerle başkalarını inandırabilir, önce bizi heyecanı getiren duyguları başkalarına duyurabilir, onları heyecana sürükleyebiliriz.
Victor Murdock’un “Söze iyi başlayın, iyi bitirin, arasını neyle doldurursanız doldurun.” Sözü özellikle nutukta başlangıç ve sonuç bölümünün önemini göstermesi açısından ilginçtir.
Türk milleti 8. yy. da yazılmış ilk yazılı belgeler olan Orhun Kitabelerinden başlayarak Atatürk’ün Nutk’una kadar geçen zamanda , bu türde pek çok eser vermiştir.
Konferans: Sahasında uzman bir kişinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak, öğretmek gayesiyle yaptığı hazırlıklı konuşmadır. Konferansçı istediği konuyu anlatabilir. Popüler konularda konferanslar verilmekle birlikte daha çok bilimsel konularda konferanslar hazırlanır. Konferanstan amaç dinleyenleri coşturmak veya onlara bir fikir aşılamak değil, dinleyicileri belli bir konuda bilgilendirmektir.
Konferansta anlaşılması güç cümleler kurulmamalı, çok teknik kelimelere yer verilmemeli, kitabî bir üslupla konuşulmamalı; monotonluktan sakınmalı, bolca verilen örnekler dinleyenlerin hayatından alınmalı, ses çok iyi kontrol edilerek yerine göre vurgu ve tonlamalar yapılmalı, mümkün olduğu kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır.
Konferans şöyle bir planla sunulabilir:
1. Seslenme
2. Konferansın gayesi
3. Konunun kısaca özeti
4. Sorulabilecek soruların cevapları
5. Sonuca götüren notlar
6. Sonuç
Tartışma: Önceden belirlenmiş bir konu hakkında değişik fikirlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, ispatlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları karşılıklı konuşmadır.
Tartışırken , konuşurken, birbirimizi daha yakından tanıma fırsatını buluruz. Konuşarak birbirimizi etkiler, sorulara çözüm yolları bulabiliriz.” Benim düşünceme göre...”, Bana öyle geliyor ki...”, “ Siz ne dersiniz?” gibi sözlerle dile getirilen, fikirlere karşı saygı hoşgörü anlayışı bulunan toplumlarda demokratik hayat kendini gösterebilir.
Fikre karşı fikirle yapılan tartışmalar, iyi niyet sınırlarını aşmazsa birçok faydalı gerçekleri ortaya çıkarır.
Tartışmadan beklenen, gerçeği aramak , gerçeğin aydınlattığı hareket yolunu seçmektir. Söz cambazlıklarının, körü körüne direnmelerin, içten pazarlıklı propagandaların, duygusal çıkmazların gerçekleri kararttığı yerde tartışmadan beklenen faydalar elde edilemez.
Tartışmalarda mümkün olduğunca ön yargılardan uzak durulmalı, aydınlanmış, ispatlanmış konular üzerinde direnilmemelidir. Tartışma konusu önemli ve tartışmaya değer olmalı, düşünmeye ve düşündürmeye yal açabilmelidir.
Tartışmalarda herkesin işitebileceği normal bir ses tonuyla konuşulmalıdır. Dedikodu yapmaktan, bağırıp çağırmaktan , demagoji yapmaktan, saygısızlıktan, kişilik yapmaktan , konu dışına çıkmaktan ve özellikle konuşanın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır.
Sakin konuşan, soğukkanlılıkla cevap veren, söylenecek sözü olmadığı zaman susmasını bilen, konuşurken kendine güvenen bir kişinin hemen her çeşit konuşmada başarılı olacağı unutulmamalıdır.
Toplu tartışmalarda izlenecek yolu şöyle gösterebiliriz:
a) Konunun belirtilmesi
b) Konuyu sınırlandırma
c) Çözüm yolları
d) Çözüm önerilerinin tartışılması
e)Sonuca varma
f) Karar
Tartışmaları bir başkan yönetir. Tartışma sırasında başkanın görevlerini hatırlayarak başkana yardımcı olmakla bir anlamda tartışmanın kurallarına da uyulmuş olunur.
Tartışmada başkanın görevleri:
1. Konuyu belirtmek. Konunun özelliklerini, sınırlarını, tartışma kurallarını seyircilere açıklamak.
2. Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak.
3. Tartışmayı başlatmak.
4. Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını ve kişilik yapmalarını engellemek.
5. Herkese eşit sürede konuşma hakkı vermek.
6. Konuşmacılara yerine göre sorular yöneltmek.
7. Tartışanların düşüncelerini rahatça söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak.
8. Tarafsız olmak.
9. Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak.
10. Yer yer kısaca özetler yaparak konuyu toparlamak.
11. Tartışmanın sonucunu açıklamak.
Münazara: Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin , iki grup arasında bir hakem heyeti –jüri- huzurunda tartışılmasıdır. Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır.
Münazaradan amaç, öğrencinin ders kitapları dışında kitap okuyup inceleme, konuşma yeteneğini geliştirme , düşünceler arasında bağlılık kurabilme , düşünceleri kusursuz cümle haline getirebilme , savunmalarla düşünme yeteneğini besleme olmalıdır.
Tartışmalar için geçerli olan kurallar münazaralar için de geçerlidir.
Tartışma yöntemi süslü kelimelerden, parlak cümlelerden çok, kuvvetli görüş ve fikirler üzerine oturtulmalıdır. Boş kelimeler, söz oyunları münazarayı dejenere etmekle kalmaz, temel gayesinden uzaklaştırır.
Bir başkan yönetiminde,jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir ila dört arasında değişebilir. Her grup kendi başkanını veya grup sözcüsünü önceden belirler. Münazarada konuşma sırasında farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşlarını tanıtır ve konuyu hangi açılardan ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yaparlar. Son olarak başkanlar savunmalarını yaparak münazarayı tamamlar. Jüri konuşmacıların hazırlıklarını ,savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı ilân eder.
Açık oturum: Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun , uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışılmasıdır. Açık oturum büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir.
Açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Konuşmacı sayısı üç veya beş kişi olarak seçilir. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak , tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.
Panel: Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde , 3 – 5 kişiden oluşan uzmanlarınca tartışıldığı konuşmalardır. Panelden maksat , karara varmaktan ziyade bir meseleyi çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, eğilimleri ortaya çıkarmaktır.
Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacılar uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.
Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma forum şekline dönüşür.
Forum: Bir başkanın yönetiminde , toplumu ilgilendiren bir konuda , farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalar, konuşmalardır. Forum , panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat ,.forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.
Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif düşünmelerini sağlar, foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.
Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil konuyu değişik anlayışlarla farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.
Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen gayeye yardımcı olunmalıdır.
Sempozyum: Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanları değişik kimseler tarafından yapılan seri konuşmalara sempozyum denir.
Sempozyum, diğer konuşma türlerine göre daha ilmî ve ciddî bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Meselâ, eğitim konusu ele alınmışsa bu konu, idareci, öğretmen, veli, doktor, psikolog, sosyolog,...gözüyle dinleyenlere aktarılır.
Sempozyumdan amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilen konuya bir çözüm üretmektir. Sempozyum sonunda başkan, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır.
Sempozyumu da bir başkan yönetir. Konuşmacı üyelerin sayısı üç ila altı arasında değişebilir. Üyelerin konuşma süreleri genellikle beş dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz. Konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün boyunca da sürebilir. Genelde bu tarz sempozyumlar akademik konularda olur.

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Lise 1777 kişi okuyup oyladı: Normal   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... öğremenim bana aşık galiba 100    pışt ne bakıyon
ya arkadaşlar çok özür diliyom ama ben bi lise öğrencisiyim ve kızım. bizim okulda bi hoca var.tarih hocası. bizim derse girmiy.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... soru 250    mevlutkeles
f(x-2001/x-2002)=x-2000 ise f ^-1(x) nedir?(f üssü -1 ).....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... endokrin bezler 250    aslanrambo
insan vucudundaki endokrinbezler ve salgıladıkları hormonlar neleridr?.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarih 250    SERAP CANO
ziştavi anlaşması kimler arasında imzalandı
önemi.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... OSM-MEMLÜK İLİŞKİLERİ///1479 İSTANBUL ANT. 250    enoses72
OSMANLI-MEMLÜK ilişkilerinin Fatih döneminde tamamen gerginleşmesinin nedenleri nelerdir?

1479 İstanbul antlaşmasının osmanlı.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İSTNBULUN FETHİ? 250    enoses72
İstanbulun fethinin Avrupayı kültürel,siyasal ve ekonomik yönden etkileyen sonuçları nelerdir?
İstanbulun fethinden sonra Fatih.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İSTANBULUN FETHİ 250    enoses72
İstanbulun fethinin Avrupayı kültürel,siyasal ve ekonomik yönden etkileyen sonuçları nelerdir?
İstanbulun fethinden sonra Fatih.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... matematikle ilgili bi soru konu:karmaşık sayılar 250    rock princess
Z=x+yi olmazk üzere mutlak Z =9 mutlak değer içinde Z-3-4i ifadesinin en küçük değeri nedir?.....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... polinomlar 250    dumlucali
3.dereceden p(x)polinomunun x kare-2ile bölümünden ax+b ise p(x) polinomu nedir?.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dil anlatım ödevim.. (çok acil ltfen yardım edin) 250    nurr_ysg
bir tema belirleyip onu anlatım türlerine göre(öyküleyici,betimleyici, destansı,emredici,öğretici,açıklayıcı,tartışmacı,kanıtlay.....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Masal Türü ve Masal Türünün Özellikleri 50 giresunluselin
* Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masal terimi öncelikle, Sindirella, Çizmeli Kedi gibi sözlü geleneğ.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BATI'DAKİ RÖNESANS İLE TANZİMAT HAREKETİNİN BENZER 30 giresunluselin

• Rönesans hareketinde genel anlamda bir yenilik anlayışı vardır. Tanzimat'ta da yenilikler yapılmıştır.

• Rönesans hareke.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... edebiyat 20 giresunluselin
ŞİNASİ VE ALİ SUAVİ'NİN FİKRÎ, EDEBÎ YÖNLERİ İLE KİŞİLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLI VE ORTAK YÖNLERi
.Şinasi yol açıcı, yenileşmeyi.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Osm. Duraklama Dönemi Ders Notları 50 NokTa_61
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ (1579 – 1699)

DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :

- III. Murat (1574 –1595)
- III. Mehmet (1595 – 16.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Lise2 DağıLMa DöNeMi 30 NokTa_61
DAĞILMA VE ÇÖKÜŞ DÖNEMİ(1792-1918)

DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :

III. Selim (1789 – 1807)
IV. Mustafa (1807 – 1808)
I.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TÜRK DİL KURUMU 50 alfonso75
TÜRK DİL KURUMU
Her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. Aynı zamanda bilimsel, d.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... divan edebiyatı 35 selin_10
DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

1. GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biç.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... permutasyon kombinasyon 30 safakersoy
I. PERMÜTASYON
A. SAYMANIN TEMEL KURALI
1) Ayrık iki işlemden biri m yolla, diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden bi.....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Teoremler 30 bahard17
Teorem: Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.
4 üçgen ve ortadaki karenin alanı topla.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... öss coğrafya 20 ahmetaydin13
1. SICAK İKLİM TİPLERİ : ( Ekvatoral - Savan - Muson - Çöl )

A) EKVATORAL İKLİM ( Tropikal İklim ).....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... faktöriyel 30 a_s_i_gamzelim
9!+7!/9!-7!=9.8.7!+7!/9.8.7!-7!=7!(9.8.+1)/7.(9.8-1)=73/71
.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıki sayıyı toplama 5 Asparagas_19
Private sub comman1_click()
top = a + b
print top
End sub
End
.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bakalım bu soruyu kim çözecek? 30 Kıvançöncel
Ezgi cebindeki parasının 1. gün 1\2'sini 2.gün kalan parasının 1\4'ünü , 3. gün 1\6'sını harcıyor.Geriye 2.200.000 lirası kaldığ.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EKONOMİK KULLANİŞLI LAZERLİ ALARM(TÜRKİYE BENİ KEŞ 60 özkan kara
ARKADAŞIM YAPMAN GEREKEN İŞ IŞIĞA DUYARLI B,İR GECE LAMBASI ALMAK.BİRDE NORMAL BİR LAZER.BU AYGITI KAPI VEYA ARCINIZA,ODANIZA K.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BÜYÜK DEVRİM BENZİNSİZ ÇALIŞAN ARAÇI BEN YAPTIM(BE 75 özkan kara
arkadaşlar önce bunu bir maket üzerinde denemelisiniz.bunun için yapamanız gereken oyuncak kumandalı bir araba alarak onun motor.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sis Bombası 75 haber
Basit ve Etkili bir sis bombası yapmak için ilk başta aşağıdaki malzemeleri temin ediniz
4 parca şeker
6 parca potasyum nitr.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Nesir Bilgisi Konu Testi 75 sayha
Konu Testi : Nesir Bilgisi Konu Testi1. Herhangi bir konuda görüs ve düsünceyi ileri süren, savunan, destekleyip kanitla.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... LİSE 3 Edb.Yazılı Örneği 60 sayha
Asâletini Kaybeden İrfan

İrfanı hisarla kuşatmış Doğu, mâbede bezirgân sokmamış. Yıllarca davar gütmüş, odun taşımış çömez........
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Roman İncelemesi 75 sayha
Romanın Adı: NUR BABA
Yazarı : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Nur Baba romanı bir Bektaşi şeyhiyle genç bir muhibbesi .....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 2008 öss için bölüm+puanlar 10 "lemon"
2008 öss'de istediğiniz bölüm için yaklaşık olarak kaç puan almanız gerektiğini bu adresten öğrenebilirsiniz,önce puan türünü so.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EDEBİYAT 25 reredan
ŞİİR TÜRLERİ


hece ölçüsü şiirdeki hece sayısı ile bulunur dizedeki sesli harfleri sayınız.


nazım biçimi şiirin nasıl y.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Gelecekte kendini mahkemelerde avukat görmek istey 10 poh_poh_perisi
AVUKAT
_________________________________________________________

TANIM

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişki.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... psikolok olmak isteyenler; bakmadan geçmeyin.... 20 poh_poh_perisi
PSİKOLOG
_________________________________________________

TANIM

İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçleri.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarihte zorlananlara 15 tebessüm-burcu
tarih dersine çalışırken konu başlıklarına çalışınız özellikle lise 1de başarınız çok çalışmaya değil teknik yani çıkabilecek so.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Soz sanatları, bi bakın derim:) 25 shntg
SÖZ SANATLARI

Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için ba.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... denklemler hiç sorununuz kalmayacak 25 mekansiz_saibano
?yklarda verilenleri i?lemde yerine koyarak yapyn.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... çözülmemis soru kalmayacak 25 köksal_zaagaa

ip ucuna gerek yok butün sorularınızı bana yollarsanız cevapları size açık sekılde yollanacaktır
zaagaa@mynet.com .....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Yazılılar 15 hselcukkacar
Yazılılarda her soruya mutlaka cevap verin, hiçbir zaman boş soru bırakmayın. Bu sizin öğretmenin gözünde yükselmenizi ve azda o.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarihteki halifeligin kaldirilmasi ile ilgili 25 snitch
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924). Saltanatın kaldırılmasından ve Mehmet VI Vahdettin'in İstanbul'dan ayrılmasından sonra, .....
Bölüm: Lise
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.